• Users Online: 2287
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Characterisation of 2-HP--cyclodextrin-PLGA nanoparticle complexes for potential use as ocular drug delivery vehicles
Fan Li,Yuqin Wen,Yan Zhang,Kangyu Zheng,Junfeng Ban,Qingchun Xie,Yifeng Wen,Qing Liu,Fohua Chen,Zhenjie Mo,Lizhong Liu,Yanzhong Chen,Zhufen Lu
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology.2019;47(1)4097
[DOI]